holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Általános kezdés a téma bemutatására
Közismert tény, miszerint...
Het is een welbekend feit dat ...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Rengeteg anyag szól arról...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Általános kezdés a téma bemutatására
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Utána áttekintjük a tényezőket...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
A...egy állandó téma a ...-ban.
Een vast onderwerp in ... is ...
A főbb témák bevezetése
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
A célunk, hogy...
Ons doel is, ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Volgens de definitie betekent ... ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Onze aandacht is gevestigd op ...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Daarmee bedoelen we ...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz