cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Általános kezdés a téma bemutatására
Közismert tény, miszerint...
Je obecně známým faktem, že...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Rengeteg anyag szól arról...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Általános kezdés a téma bemutatására
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Utána áttekintjük a tényezőket...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
A...egy állandó téma a ...-ban.
Přetrvávající otázka v...je...
A főbb témák bevezetése
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
A célunk, hogy...
Našim cílem je...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Podle definice...znamená...
Egy adott szó definiálásra szolgál
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Je důležité si ujasnit definici...
Egy adott szó definiálásra szolgál
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termín...odkazuje na...
Egy adott szó definiálásra szolgál
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Podle... je definován/a jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...se obecně rozumí...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Je důležité zdůraznit...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Zaměřujeme se na...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
To, co máme na mysli, je...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Bylo navrhnuto několik definic.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Tato vysvětlení vychází z...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz