angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Általános kezdés a téma bemutatására
Közismert tény, miszerint...
It is a well-known fact that…
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Rengeteg anyag szól arról...
A great deal is being written and said about…
Általános kezdés a téma bemutatására
Általánosan elfogadott tény, hogy...
It is generally agreed today that…
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Utána áttekintjük a tényezőket...
We then review the factors…
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
We build on this analysis to identify…
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
A...egy állandó téma a ...-ban.
A persistent theme in...is…
A főbb témák bevezetése
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
This research explores the causes of…
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
The authors of more recent studies have proposed that…
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
A célunk, hogy...
Our purpose is to…
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
By definition… means…
Egy adott szó definiálásra szolgál
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Egy adott szó definiálásra szolgál
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
It is important to be clear about the definition of…
Egy adott szó definiálásra szolgál
A .... kifejezés arra utal, hogy...
The term… refers to…
Egy adott szó definiálásra szolgál
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
The standard model suggests that… can be defined as…
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
.... szerint a .... jelentése, hogy....
According to..., …is defined as…
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
…is commonly understood to mean…
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Two brief examples might clarify this concept.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Fontos hangsúlyozni, hogy...
It is important to emphasize…
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Our focus is on…
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Finally, we should clarify our definition of…
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
What we mean is that…
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Several explanations have been offered.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
We can characterize these explanations as being rooted in…
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Following..., scholars have argued that …
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...found a significant correlation between… and…
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz