olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Általános kezdés a téma bemutatására
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Wiele się mówi i pisze o...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Általános kezdés a téma bemutatására
Przyjęło się twierdzić, że...
Seppure è unanime che...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Stałym tematem w...jest...
Un tema ricorrente parlando di... è...
A főbb témák bevezetése
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Praca ta bada przyczyny...
Questa ricerca esplora le cause di...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Naszym celem jest...
Il mio obiettivo è quello di...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Z definicji... wynika...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
In questo contesto il termine indica...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termin...odnosi się do...
Il termine... si riferisce a...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Według... , jest zdefiniowany jako...
Secondo... il termine assume il significato di...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...jest powszechnie rozumiany jako...
...indica generalmente...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Należy podkreślić,...
È importante enfatizzare...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Skupiając się na...
Ci concentreremo su...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
In conclusione è necessario definire il significato di...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Mam na myśli, że...
Quello che si intende dire con questo è che...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz