francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Általános kezdés a téma bemutatására
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
C'est un fait bien connu que...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Wiele się mówi i pisze o...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Általános kezdés a téma bemutatására
Przyjęło się twierdzić, że...
De nos jours, il est convenu que...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Nous analyserons ensuite les points...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Stałym tematem w...jest...
Un thème récurrent est...
A főbb témák bevezetése
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Praca ta bada przyczyny...
Ce travail explore les causes de...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Naszym celem jest...
Notre but est de...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Z definicji... wynika...
Par définition... signifie...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termin...odnosi się do...
Le terme... fait référence à...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Według... , jest zdefiniowany jako...
Selon..., ...est défini en tant que...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...jest powszechnie rozumiany jako...
...est communément compris comme...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Należy podkreślić,...
Il est important de mettre en valeur...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Skupiając się na...
Nous concentrons notre attention sur...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Mam na myśli, że...
Ce que nous entendons par là est que...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Plusieurs explications ont été proposées.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Ces explications trouvent leur origine dans...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz