dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Általános kezdés a téma bemutatására
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Det er et velkendt faktum at...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Wiele się mówi i pisze o...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Általános kezdés a téma bemutatására
Przyjęło się twierdzić, że...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Stałym tematem w...jest...
Et vedvarende emne i...er...
A főbb témák bevezetése
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Praca ta bada przyczyny...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Naszym celem jest...
Vores formål er at...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Z definicji... wynika...
Ved definition...betyder...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termin...odnosi się do...
Termet... henviser til...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Według... , jest zdefiniowany jako...
Ifølge..., defineres...som...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...jest powszechnie rozumiany jako...
...forståes sædvanligvis som...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Należy podkreślić,...
Det er vigtigt at understrege...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Skupiając się na...
Vores fokus er på...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Mam na myśli, że...
Hvad vi mener er at...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz