cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Általános kezdés a téma bemutatására
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Je obecně známým faktem, že...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Wiele się mówi i pisze o...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Általános kezdés a téma bemutatására
Przyjęło się twierdzić, że...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Stałym tematem w...jest...
Přetrvávající otázka v...je...
A főbb témák bevezetése
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Praca ta bada przyczyny...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Naszym celem jest...
Našim cílem je...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Z definicji... wynika...
Podle definice...znamená...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Je důležité si ujasnit definici...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termin...odnosi się do...
Termín...odkazuje na...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Według... , jest zdefiniowany jako...
Podle... je definován/a jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...jest powszechnie rozumiany jako...
...se obecně rozumí...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Należy podkreślić,...
Je důležité zdůraznit...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Skupiając się na...
Zaměřujeme se na...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Mam na myśli, że...
To, co máme na mysli, je...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Bylo navrhnuto několik definic.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Tato vysvětlení vychází z...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz