svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Általános kezdés a téma bemutatására
これは周知の事実だが、・・・
Det är ett välkänt faktum att ...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
En hel del skrivs och sägs om...
Általános kezdés a téma bemutatására
・・・・と言われているが、・・・
Det är idag allmänt accepterat att...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
・・・・という事実について検討すると、・・・
Vi granskar därefter de faktorer...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Ett återkommande tema i. .. är ...
A főbb témák bevezetése
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
最近では・・・・と言われているが、
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
私たちの目的は・・・・
Syftet är att ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

定義により、・・・・は・・・・を表す。
… betyder per definition …
Egy adott szó definiálásra szolgál
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termen ... hänvisar till ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Enligt ... definieras ... som ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
・・・・を強調することは重要である。
Det är viktigt att understryka ...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
私たちは・・・・に重点を置いている。
Vårt fokus ligger på ...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
私たちが意味しているのは・・・・
Vad vi menar med detta är att ...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
複数の例が見受けられる。
Flera förklaringar har erbjudits.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Efter ... har forskare hävdat att ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz