lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Általános kezdés a téma bemutatására
これは周知の事実だが、・・・
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Wiele się mówi i pisze o...
Általános kezdés a téma bemutatására
・・・・と言われているが、・・・
Przyjęło się twierdzić, że...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
・・・・という事実について検討すると、・・・
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Stałym tematem w...jest...
A főbb témák bevezetése
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Praca ta bada przyczyny...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
最近では・・・・と言われているが、
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
私たちの目的は・・・・
Naszym celem jest...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Z definicji... wynika...
Egy adott szó definiálásra szolgál
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Egy adott szó definiálásra szolgál
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termin...odnosi się do...
Egy adott szó definiálásra szolgál
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Według... , jest zdefiniowany jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...jest powszechnie rozumiany jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
・・・・を強調することは重要である。
Należy podkreślić,...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
私たちは・・・・に重点を置いている。
Skupiając się na...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
私たちが意味しているのは・・・・
Mam na myśli, że...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
複数の例が見受けられる。
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz