holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Általános kezdés a téma bemutatására
これは周知の事実だが、・・・
Het is een welbekend feit dat ...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Általános kezdés a téma bemutatására
・・・・と言われているが、・・・
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
・・・・という事実について検討すると、・・・
Aansluitend bespreken we de factoren ...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Een vast onderwerp in ... is ...
A főbb témák bevezetése
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
最近では・・・・と言われているが、
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
私たちの目的は・・・・
Ons doel is, ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Volgens de definitie betekent ... ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Egy adott szó definiálásra szolgál
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
・・・・を強調することは重要である。
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
私たちは・・・・に重点を置いている。
Onze aandacht is gevestigd op ...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
私たちが意味しているのは・・・・
Daarmee bedoelen we ...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
複数の例が見受けられる。
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz