finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Általános kezdés a téma bemutatására
これは周知の事実だが、・・・
On tunnettu tosiasia, että...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Általános kezdés a téma bemutatására
・・・・と言われているが、・・・
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
・・・・という事実について検討すると、・・・
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Itsepintainen perusajatus... on...
A főbb témák bevezetése
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
最近では・・・・と言われているが、
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
私たちの目的は・・・・
Tarkoituksemme on...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Määritelmältään...tarkoittaa...
Egy adott szó definiálásra szolgál
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Egy adott szó definiálásra szolgál
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Egy adott szó definiálásra szolgál
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termi... viittaa...
Egy adott szó definiálásra szolgál
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
...mukaan ... määritellään...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
・・・・を強調することは重要である。
On tärkeää painottaa...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
私たちは・・・・に重点を置いている。
Keskitymme...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
私たちが意味しているのは・・・・
Tarkoitamme tällä, että...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
複数の例が見受けられる。
Useita selityksiä on tarjottu.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Nämä selitykset kumpuavat...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz