lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Általános kezdés a téma bemutatására
Het is een welbekend feit dat ...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Wiele się mówi i pisze o...
Általános kezdés a téma bemutatására
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Przyjęło się twierdzić, że...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Een vast onderwerp in ... is ...
Stałym tematem w...jest...
A főbb témák bevezetése
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Praca ta bada przyczyny...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Ons doel is, ...
Naszym celem jest...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Volgens de definitie betekent ... ...
Z definicji... wynika...
Egy adott szó definiálásra szolgál
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termin...odnosi się do...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Należy podkreślić,...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Onze aandacht is gevestigd op ...
Skupiając się na...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Daarmee bedoelen we ...
Mam na myśli, że...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz