cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Általános kezdés a téma bemutatására
Het is een welbekend feit dat ...
Je obecně známým faktem, že...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Általános kezdés a téma bemutatására
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Een vast onderwerp in ... is ...
Přetrvávající otázka v...je...
A főbb témák bevezetése
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Ons doel is, ...
Našim cílem je...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Volgens de definitie betekent ... ...
Podle definice...znamená...
Egy adott szó definiálásra szolgál
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Je důležité si ujasnit definici...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termín...odkazuje na...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Podle... je definován/a jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...se obecně rozumí...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Je důležité zdůraznit...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Onze aandacht is gevestigd op ...
Zaměřujeme se na...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Daarmee bedoelen we ...
To, co máme na mysli, je...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Bylo navrhnuto několik definic.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Tato vysvětlení vychází z...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz