román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Általános kezdés a téma bemutatására
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Általános kezdés a téma bemutatására
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Trecând din nou în revistă factorii...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
O temă recurentă in domeniul...este...
A főbb témák bevezetése
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Această lucrare explorează cauzele...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Ο σκοπός μας είναι...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Prin definiție, ... înseamnă...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Termenul...se referă la...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...este înțeles ca...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Este important să accentuăm...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Atenţia noastră este acum asupra...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Με αυτό εννοούμε ότι...
Ceea ce vrem să spunem este...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz