török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Általános kezdés a téma bemutatására
C'est un fait bien connu que...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
On a beaucoup parlé et écrit sur...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Általános kezdés a téma bemutatására
De nos jours, il est convenu que...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Nous analyserons ensuite les points...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Un thème récurrent est...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
A főbb témák bevezetése
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Ce travail explore les causes de...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Notre but est de...
Amacımız ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Par définition... signifie...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Il est important d'être clair quant à la définition de...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Le terme... fait référence à...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Egy adott szó definiálásra szolgál
La norme veut que... soit défini en tant que...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Selon..., ...est défini en tant que...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...est communément compris comme...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Il est important de mettre en valeur...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Nous concentrons notre attention sur...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Ce que nous entendons par là est que...
Demek istediğimiz şu ki ...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Plusieurs explications ont été proposées.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Ces explications trouvent leur origine dans...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz