magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Általános kezdés a téma bemutatására
C'est un fait bien connu que...
Közismert tény, miszerint...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Rengeteg anyag szól arról...
Általános kezdés a téma bemutatására
De nos jours, il est convenu que...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Nous analyserons ensuite les points...
Utána áttekintjük a tényezőket...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Un thème récurrent est...
A...egy állandó téma a ...-ban.
A főbb témák bevezetése
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Ce travail explore les causes de...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Notre but est de...
A célunk, hogy...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Par définition... signifie...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Egy adott szó definiálásra szolgál
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Le terme... fait référence à...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Egy adott szó definiálásra szolgál
La norme veut que... soit défini en tant que...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Selon..., ...est défini en tant que...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...est communément compris comme...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Il est important de mettre en valeur...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Nous concentrons notre attention sur...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Ce que nous entendons par là est que...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Plusieurs explications ont été proposées.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Ces explications trouvent leur origine dans...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz