thai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Általános kezdés a téma bemutatására
On tunnettu tosiasia, että...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Általános kezdés a téma bemutatására
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Itsepintainen perusajatus... on...
รูปแบบคงที่...คือ...
A főbb témák bevezetése
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Tarkoituksemme on...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Määritelmältään...tarkoittaa...
ในความหมาย... หมายถึง...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Egy adott szó definiálásra szolgál
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termi... viittaa...
คำนี้...หมายถึง...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...mukaan ... määritellään...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
On tärkeää painottaa...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Keskitymme...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Tarkoitamme tällä, että...
เราหมายถึงว่า...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Useita selityksiä on tarjottu.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Nämä selitykset kumpuavat...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz