román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Általános kezdés a téma bemutatására
Je obecně známým faktem, že...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Általános kezdés a téma bemutatására
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Trecând din nou în revistă factorii...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Přetrvávající otázka v...je...
O temă recurentă in domeniul...este...
A főbb témák bevezetése
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Această lucrare explorează cauzele...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Našim cílem je...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Podle definice...znamená...
Prin definiție, ... înseamnă...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Je důležité si ujasnit definici...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termín...odkazuje na...
Termenul...se referă la...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Podle... je definován/a jako...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...se obecně rozumí...
...este înțeles ca...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Je důležité zdůraznit...
Este important să accentuăm...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Zaměřujeme se na...
Atenţia noastră este acum asupra...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
To, co máme na mysli, je...
Ceea ce vrem să spunem este...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Bylo navrhnuto několik definic.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Tato vysvětlení vychází z...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz