magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Általános kezdés a téma bemutatására
It is a well-known fact that…
Közismert tény, miszerint...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
A great deal is being written and said about…
Rengeteg anyag szól arról...
Általános kezdés a téma bemutatására
It is generally agreed today that…
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
We then review the factors…
Utána áttekintjük a tényezőket...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
We build on this analysis to identify…
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
A persistent theme in...is…
A...egy állandó téma a ...-ban.
A főbb témák bevezetése
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
This research explores the causes of…
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
The authors of more recent studies have proposed that…
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Our purpose is to…
A célunk, hogy...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

By definition… means…
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Egy adott szó definiálásra szolgál
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Egy adott szó definiálásra szolgál
It is important to be clear about the definition of…
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Egy adott szó definiálásra szolgál
The term… refers to…
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Egy adott szó definiálásra szolgál
The standard model suggests that… can be defined as…
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
According to..., …is defined as…
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
…is commonly understood to mean…
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
What we usually have in mind when we talk about… is…
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Two brief examples might clarify this concept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
It is important to emphasize…
Fontos hangsúlyozni, hogy...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Our focus is on…
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Finally, we should clarify our definition of…
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
What we mean is that…
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Several explanations have been offered.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
We can characterize these explanations as being rooted in…
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Following..., scholars have argued that …
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

The central question then becomes: how might… affect…?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...found a significant correlation between… and…
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz