kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
要回答这个问题,我们首先来看一下...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Általános kezdés a téma bemutatására
It is a well-known fact that…
众所周知...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
A great deal is being written and said about…
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Általános kezdés a téma bemutatására
It is generally agreed today that…
如今,大家普遍认为...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
We then review the factors…
我们审视...等方面。
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
We build on this analysis to identify…
在此分析基础上,我们论证...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
A persistent theme in...is…
在...领域,学者们普遍认为...
A főbb témák bevezetése
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
This research explores the causes of…
这项研究探寻...的原因
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
The authors of more recent studies have proposed that…
近期相关研究的作者建议...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Our purpose is to…
我们的目的是...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

By definition… means…
根据定义,...的意思是...
Egy adott szó definiálásra szolgál
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
在这篇论文中,术语...的意思是...
Egy adott szó definiálásra szolgál
It is important to be clear about the definition of…
明确...的定义很重要
Egy adott szó definiálásra szolgál
The term… refers to…
术语...指...
Egy adott szó definiálásra szolgál
The standard model suggests that… can be defined as…
根据标准模型,...可以被定义为...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
According to..., …is defined as…
根据...,...被定义为...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
…is commonly understood to mean…
...普遍被认为是指...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
What we usually have in mind when we talk about… is…
提到...,通常我们想到的是...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Two brief examples might clarify this concept.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
It is important to emphasize…
强调...很重要
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Our focus is on…
我们的关注点在...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Finally, we should clarify our definition of…
最后,我们应该明确对...的定义
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
What we mean is that…
我们的意思是...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Several explanations have been offered.
就此可以提供几种解释。
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
We can characterize these explanations as being rooted in…
我们可以定性这些解释,它们是基于...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Following..., scholars have argued that …
根据...,其他学者认为...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

The central question then becomes: how might… affect…?
那么核心问题是:...将如何影响...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
研究表明多种因素与...相关
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...found a significant correlation between… and…
...发现...和...存在重要关联
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz