kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
我们以说明...开始这篇论文
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前面的讨论旨在...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypoteserna testades med data från ...
假设被...方面的数据验证
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Sammanfattningsvis ...
总结来说,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
För att sammanfatta ...
归纳一下,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Till slut...
总之,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
I stort sett/På det stora hela ...
总体而言,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... leder oss till slutsatsen att ...
...让我们得出...的结论
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenten ovan visar att ...
上述论据证实...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vi kan då se att ...
我们可以看出...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Allt detta pekar på att ...
所有这些都指向...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
了解...可以帮助揭示...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
På det hela taget ...
权衡一下,...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk