japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Samengevat ...
結論として、・・・・
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Samenvattend ...
まとめると、・・・・
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Al met al ...
全体に目を向けると、・・・・
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Over het geheel ...
全般的に見て、・・・・
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... leidt ons tot de conclusie dat ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
・・・・ということが見て取れる。
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Alles wijst erop dat ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Over het geheel genomen ...
あらゆる点から見て、・・・・
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
したがって、・・・・という事実がある。
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk