cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Pour résumer...
Abych to shrnul(a),...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En résumé...
Souhrnně lze říci,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Globalement...
Celkem vzato...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Dans l'ensemble...
Celkem vzato...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...nous amène à la conclusion que...
... nás vede k závěru, že...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
On peut alors voir que...
Vidíme tedy, že...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tout cela indique que...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
En définitive...
Zároveň...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk