holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Na začátku této práce bylo zmíněno...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Abych to shrnul(a),...
Samengevat ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Souhrnně lze říci,...
Samenvattend ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Celkem vzato...
Al met al ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Celkem vzato...
Over het geheel ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... nás vede k závěru, že...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vidíme tedy, že...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Alles wijst erop dat ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Pochopení... může pomoci odhalit...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Zároveň...
Over het geheel genomen ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk