spanyol | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Me gustaría matricularme en la universidad.
Beiratkozás
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Me quiero matricular _______________.
Jelentkezés képzésre
ปริญญาตรี
en un grado
Képzés típusa
บัณฑิตวิทยาลัย
en un posgrado
Képzés típusa
ปริญญาเอก
en un doctorado
Képzés típusa
เต็มเวลา
a tiempo completo
Képzés típusa
นอกเวลา
a tiempo parcial
Képzés típusa
ออนไลน์
a distancia
Képzés típusa
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Csereidőszak hossza
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestre
Csereidőszak hossza
หนึ่งปีการศึกษา
un curso académico
Csereidőszak hossza
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Munkavállalás diákok részére
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Dokumentumok
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Egyetemre való jelentkezéskor
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Hivatalos ajánlat
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Szállás
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Gyakornoki időszak
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
ระบบ ____________ เป็นยังไง
¿Cómo es el sistema _____________?
Érdeklődés a rendszerről
หน่วยกิตวิชา
de créditos
Rendszer típusa
การให้คะแนน
de notas
Rendszer típusa
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Érdeklődés a tanítási stílusról
มี _____________ ไหม
¿Hay ______________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
การบรรยาย
clases teóricas
Óra típusa
การสัมมนา
seminarios
Óra típusa
การกวดวิชา
tutorías
Óra típusa
การประชุม
conferencias
Óra típusa
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Vizsgaidőpontok
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Sportközpont felől való érdeklődés
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
¿Hay pruebas de nivel?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
¿Organizan también excursiones?
Kirándulások felől való érdeklődés
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
¿Qué programas ofertan?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Necesito ayuda financiera para ______________.
Anyagi támogatás kérése
ค่าเล่าเรียน
matrícula
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
gastos personales
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
การดูแลเด็ก
manutención de hijos menores
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
¿Qué becas puedo solicitar?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Külföldi diploma elfogadtatása
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról