román | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Beiratkozás
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Jelentkezés képzésre
ปริญญาตรี
student
Képzés típusa
บัณฑิตวิทยาลัย
student cu diplomă
Képzés típusa
ปริญญาเอก
doctorand
Képzés típusa
เต็มเวลา
cu normă întreagă
Képzés típusa
นอกเวลา
cu jumătate de normă
Képzés típusa
ออนไลน์
la distanță
Képzés típusa
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Csereidőszak hossza
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestru
Csereidőszak hossza
หนึ่งปีการศึกษา
un an academic
Csereidőszak hossza
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Munkavállalás diákok részére
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Dokumentumok
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Egyetemre való jelentkezéskor
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Hivatalos ajánlat
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Szállás
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Există perioadă de practică în planul de studii?
Gyakornoki időszak
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Care este nivelul de [limba] cerută?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Cum este sistemul ____________?
Érdeklődés a rendszerről
หน่วยกิตวิชา
de credite
Rendszer típusa
การให้คะแนน
de note
Rendszer típusa
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Cum este sistemul de predare?
Érdeklődés a tanítási stílusról
มี _____________ ไหม
Sunt _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
การบรรยาย
cursuri teoretice
Óra típusa
การสัมมนา
seminarii
Óra típusa
การกวดวิชา
tutoriale
Óra típusa
การประชุม
conferințe
Óra típusa
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Când se susșine sesiunea de examene?
Vizsgaidőpontok
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Are universitatea centru sportiv?
Sportközpont felől való érdeklődés
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Ce facilitări oferă centrul?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organizați excursii de asemenea?
Kirándulások felől való érdeklődés
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Ce programă oferiți?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Anyagi támogatás kérése
ค่าเล่าเรียน
taxă de școlarizare
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
întreținere
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
การดูแลเด็ก
îngrijire copii minori
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Külföldi diploma elfogadtatása
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról