cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Beiratkozás
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jelentkezés képzésre
ปริญญาตรี
bakalářské studium
Képzés típusa
บัณฑิตวิทยาลัย
postgraduální studium
Képzés típusa
ปริญญาเอก
doktorské studium
Képzés típusa
เต็มเวลา
prezenční studium
Képzés típusa
นอกเวลา
kombinované studium
Képzés típusa
ออนไลน์
online
Képzés típusa
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Csereidőszak hossza
หนึ่งภาคการศึกษา
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
หนึ่งปีการศึกษา
celý akademický rok
Csereidőszak hossza
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Munkavállalás diákok részére
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dokumentumok
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Egyetemre való jelentkezéskor
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Hivatalos ajánlat
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Szállás
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gyakornoki időszak
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Musím jako výměnný student platit školné?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Jaké jsou jazykové požadavky?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Jaký je ____________ systém?
Érdeklődés a rendszerről
หน่วยกิตวิชา
kredity
Rendszer típusa
การให้คะแนน
známkování
Rendszer típusa
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Érdeklődés a tanítási stílusról
มี _____________ ไหม
Jsou tam _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
การบรรยาย
přednášky
Óra típusa
การสัมมนา
semináře
Óra típusa
การกวดวิชา
konsultace
Óra típusa
การประชุม
konference
Óra típusa
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kdy jsou zkoušky?
Vizsgaidőpontok
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Sportközpont felől való érdeklődés
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Nabízíte detailní popis kurzu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Pořádáte exkurze?
Kirándulások felől való érdeklődés
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Jaké programy nabízí vaše škola?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Anyagi támogatás kérése
ค่าเล่าเรียน
školné
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
životní náklady
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
การดูแลเด็ก
péče o dítě
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Külföldi diploma elfogadtatása
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról