angol | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
I would like to enroll at a university.
Beiratkozás
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
I want to apply for _____________ course.
Jelentkezés képzésre
ปริญญาตรี
an undergraduate
Képzés típusa
บัณฑิตวิทยาลัย
a postgraduate
Képzés típusa
ปริญญาเอก
a PhD
Képzés típusa
เต็มเวลา
a full-time
Képzés típusa
นอกเวลา
a part-time
Képzés típusa
ออนไลน์
an online
Képzés típusa
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
I would like to study at your university for ___________.
Csereidőszak hossza
หนึ่งภาคการศึกษา
a semester
Csereidőszak hossza
หนึ่งปีการศึกษา
an academic year
Csereidőszak hossza
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
What are the work restrictions for students?
Munkavállalás diákok részére
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Dokumentumok
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
What are the entry requirements of the university?
Egyetemre való jelentkezéskor
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Are you going to send me a formal offer?
Hivatalos ajánlat
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Does the university guarantee accommodation as well?
Szállás
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Does the course involve an internship as well?
Gyakornoki időszak
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
How can I track the progress of my application?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
What are the [language] language requirements?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
ระบบ ____________ เป็นยังไง
What is the ____________ system like?
Érdeklődés a rendszerről
หน่วยกิตวิชา
credit
Rendszer típusa
การให้คะแนน
marking
Rendszer típusa
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
What is the teaching style like?
Érdeklődés a tanítási stílusról
มี _____________ ไหม
Are there _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
การบรรยาย
lectures
Óra típusa
การสัมมนา
seminars
Óra típusa
การกวดวิชา
tutorials
Óra típusa
การประชุม
conferences
Óra típusa
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
What courses are offered by summer schools?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
When are the exams held?
Vizsgaidőpontok
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Where can I find information about all the courses available?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Is there a university sports center?
Sportközpont felől való érdeklődés
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
How can I join student societies?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
What are the estimated living costs in [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
What languages can I study at your school?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Is there a placement test to assess my level?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Do you have a detailed description of the course?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
What is the maximum number of students in a class?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
What facilities are there in your school?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Do you also arrange excursions?
Kirándulások felől való érdeklődés
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
What programs do you offer?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
I am here to inquire about funding opportunities.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Which bodies can fund my studies?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
I need financial help for ____________.
Anyagi támogatás kérése
ค่าเล่าเรียน
tuition fees
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
my living expenses
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
การดูแลเด็ก
childcare
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
What kinds of scholarships are available?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
I would like to validate my degree certificate in [country].
Külföldi diploma elfogadtatása
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Where can I get a certificate of equivalency?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról