cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Beiratkozás
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jelentkezés képzésre
Grundkurs
bakalářské studium
Képzés típusa
Aufbaukurs
postgraduální studium
Képzés típusa
Doktorandenkurs
doktorské studium
Képzés típusa
Vollzeitkurs
prezenční studium
Képzés típusa
Teilzeitkurs
kombinované studium
Képzés típusa
Onlinekurs
online
Képzés típusa
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Csereidőszak hossza
ein Semester
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
ein Studienjahr
celý akademický rok
Csereidőszak hossza
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Munkavállalás diákok részére
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dokumentumok
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Egyetemre való jelentkezéskor
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Hivatalos ajánlat
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Szállás
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gyakornoki időszak
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Musím jako výměnný student platit školné?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Wie funktioniert das__________?
Jaký je ____________ systém?
Érdeklődés a rendszerről
Kreditsystem
kredity
Rendszer típusa
Benotungssystem
známkování
Rendszer típusa
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Gibt es_____________?
Jsou tam _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Vorlesungen
přednášky
Óra típusa
Seminare
semináře
Óra típusa
Tutorien
konsultace
Óra típusa
Konferenzen
konference
Óra típusa
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Wann finden die Prüfungen statt?
Kdy jsou zkoušky?
Vizsgaidőpontok
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Sportközpont felől való érdeklődés
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Pořádáte exkurze?
Kirándulások felől való érdeklődés
Welche Programme bieten Sie an?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Anyagi támogatás kérése
Studiengebühren
školné
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Lebenshaltungskosten
životní náklady
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Kinderbetreuung
péče o dítě
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Welche Stipendien gibt es?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Külföldi diploma elfogadtatása
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról