spanyol | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Beiratkozás
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Me quiero matricular _______________.
Jelentkezés képzésre
ένα προπτυχιακό
en un grado
Képzés típusa
ένα μεταπτυχιακό
en un posgrado
Képzés típusa
ένα διδακτορικό
en un doctorado
Képzés típusa
πλήρους απασχόλησης
a tiempo completo
Képzés típusa
μερικής απασχόλησης
a tiempo parcial
Képzés típusa
εξ αποστάσεως
a distancia
Képzés típusa
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Csereidőszak hossza
ένα εξάμηνο
un semestre
Csereidőszak hossza
ένα ακαδημαϊκό έτος
un curso académico
Csereidőszak hossza
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Munkavállalás diákok részére
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Dokumentumok
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Egyetemre való jelentkezéskor
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Hivatalos ajánlat
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Szállás
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Gyakornoki időszak
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Πώς είναι το σύστημα _____________;
¿Cómo es el sistema _____________?
Érdeklődés a rendszerről
πόντων
de créditos
Rendszer típusa
βαθμολόγησης
de notas
Rendszer típusa
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Υπάρχουν _____________ ;
¿Hay ______________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
διαλέξεις
clases teóricas
Óra típusa
σεμινάρια
seminarios
Óra típusa
προγράμματα εκμάθησης
tutorías
Óra típusa
συνέδρια
conferencias
Óra típusa
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Πότε είναι οι εξετάσεις;
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Vizsgaidőpontok
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Sportközpont felől való érdeklődés
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
¿Hay pruebas de nivel?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Οργανώνετε και εκδρομές;
¿Organizan también excursiones?
Kirándulások felől való érdeklődés
Τι προγράμματα προσφέρετε;
¿Qué programas ofertan?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Anyagi támogatás kérése
δίδακτρα
matrícula
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
τα έξοδα διαβίωσής μου
gastos personales
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
τη φροντίδα των παιδιών
manutención de hijos menores
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
¿Qué becas puedo solicitar?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Külföldi diploma elfogadtatása
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról