eszperantó | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Beiratkozás
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Mi volas apliki por_____________.
Jelentkezés képzésre
ένα προπτυχιακό
kurso por studentoj
Képzés típusa
ένα μεταπτυχιακό
kurso por postdiplomaj studentoj
Képzés típusa
ένα διδακτορικό
kurso por Ph.D.
Képzés típusa
πλήρους απασχόλησης
plentempa kurso
Képzés típusa
μερικής απασχόλησης
parttempa kurso
Képzés típusa
εξ αποστάσεως
enreta kurso
Képzés típusa
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Csereidőszak hossza
ένα εξάμηνο
semestro
Csereidőszak hossza
ένα ακαδημαϊκό έτος
akademia jaro
Csereidőszak hossza
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Munkavállalás diákok részére
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Dokumentumok
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Egyetemre való jelentkezéskor
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Hivatalos ajánlat
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Szállás
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Gyakornoki időszak
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Érdeklődés a rendszerről
πόντων
de kredito
Rendszer típusa
βαθμολόγησης
de noto
Rendszer típusa
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Kiom estas la instrua stilo?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Υπάρχουν _____________ ;
Ĉu estas ______________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
διαλέξεις
lekcioj
Óra típusa
σεμινάρια
seminarioj
Óra típusa
προγράμματα εκμάθησης
lerniloj
Óra típusa
συνέδρια
konferencoj
Óra típusa
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiam estas la ekzamenoj?
Vizsgaidőpontok
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Ĉu estas universitata sportejo?
Sportközpont felől való érdeklődés
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Οργανώνετε και εκδρομές;
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Kirándulások felől való érdeklődés
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Kio programojn vi proponas?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Anyagi támogatás kérése
δίδακτρα
instrudepagoj
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
τα έξοδα διαβίωσής μου
miaj vivelspezoj
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
τη φροντίδα των παιδιών
infanzorgado
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Külföldi diploma elfogadtatása
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról