dán | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Beiratkozás
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Jelentkezés képzésre
ένα προπτυχιακό
bachelor
Képzés típusa
ένα μεταπτυχιακό
kandidatstuderende
Képzés típusa
ένα διδακτορικό
ph.d.-studerende
Képzés típusa
πλήρους απασχόλησης
fuldtids-
Képzés típusa
μερικής απασχόλησης
deltids-
Képzés típusa
εξ αποστάσεως
online
Képzés típusa
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Csereidőszak hossza
ένα εξάμηνο
et semester
Csereidőszak hossza
ένα ακαδημαϊκό έτος
et studieår
Csereidőszak hossza
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Munkavállalás diákok részére
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Dokumentumok
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Egyetemre való jelentkezéskor
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Hivatalos ajánlat
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Garanterer universitetet indkvartering?
Szállás
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Indeholder faget også en praktikperiode?
Gyakornoki időszak
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Hvad er sprogkravene?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Hvordan er ____________ systemet?
Érdeklődés a rendszerről
πόντων
studiepoint
Rendszer típusa
βαθμολόγησης
bedømmelse
Rendszer típusa
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Hvordan er undervisningsformen?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Υπάρχουν _____________ ;
Er der _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
διαλέξεις
forelæsninger
Óra típusa
σεμινάρια
seminarer
Óra típusa
προγράμματα εκμάθησης
undervisning
Óra típusa
συνέδρια
konferencer
Óra típusa
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Hvornår afholdes eksaminerne?
Vizsgaidőpontok
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Er der en sportshal på universitetet?
Sportközpont felől való érdeklődés
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Οργανώνετε και εκδρομές;
Arrangerer I også ekskursioner?
Kirándulások felől való érdeklődés
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Hvilke programmer tilbydes her?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Anyagi támogatás kérése
δίδακτρα
studiegebyrer
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
τα έξοδα διαβίωσής μου
leveomkostninger
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
τη φροντίδα των παιδιών
børnepasning
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Külföldi diploma elfogadtatása
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról