angol | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
I would like to enroll at a university.
Beiratkozás
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
I want to apply for _____________ course.
Jelentkezés képzésre
ένα προπτυχιακό
an undergraduate
Képzés típusa
ένα μεταπτυχιακό
a postgraduate
Képzés típusa
ένα διδακτορικό
a PhD
Képzés típusa
πλήρους απασχόλησης
a full-time
Képzés típusa
μερικής απασχόλησης
a part-time
Képzés típusa
εξ αποστάσεως
an online
Képzés típusa
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
I would like to study at your university for ___________.
Csereidőszak hossza
ένα εξάμηνο
a semester
Csereidőszak hossza
ένα ακαδημαϊκό έτος
an academic year
Csereidőszak hossza
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
What are the work restrictions for students?
Munkavállalás diákok részére
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Dokumentumok
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
What are the entry requirements of the university?
Egyetemre való jelentkezéskor
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Are you going to send me a formal offer?
Hivatalos ajánlat
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Does the university guarantee accommodation as well?
Szállás
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Does the course involve an internship as well?
Gyakornoki időszak
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
How can I track the progress of my application?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
What are the [language] language requirements?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Πώς είναι το σύστημα _____________;
What is the ____________ system like?
Érdeklődés a rendszerről
πόντων
credit
Rendszer típusa
βαθμολόγησης
marking
Rendszer típusa
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
What is the teaching style like?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Υπάρχουν _____________ ;
Are there _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
διαλέξεις
lectures
Óra típusa
σεμινάρια
seminars
Óra típusa
προγράμματα εκμάθησης
tutorials
Óra típusa
συνέδρια
conferences
Óra típusa
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
What courses are offered by summer schools?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Πότε είναι οι εξετάσεις;
When are the exams held?
Vizsgaidőpontok
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Where can I find information about all the courses available?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Is there a university sports center?
Sportközpont felől való érdeklődés
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
How can I join student societies?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
What are the estimated living costs in [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
What languages can I study at your school?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Is there a placement test to assess my level?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Do you have a detailed description of the course?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
What is the maximum number of students in a class?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
What facilities are there in your school?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Οργανώνετε και εκδρομές;
Do you also arrange excursions?
Kirándulások felől való érdeklődés
Τι προγράμματα προσφέρετε;
What programs do you offer?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
I am here to inquire about funding opportunities.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Which bodies can fund my studies?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
I need financial help for ____________.
Anyagi támogatás kérése
δίδακτρα
tuition fees
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
τα έξοδα διαβίωσής μου
my living expenses
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
τη φροντίδα των παιδιών
childcare
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
What kinds of scholarships are available?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Külföldi diploma elfogadtatása
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Where can I get a certificate of equivalency?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról