görög | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Beiratkozás
Je voudrais m'inscrire à _________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Jelentkezés képzésre
une formation du premier cycle
ένα προπτυχιακό
Képzés típusa
une formation du second cycle
ένα μεταπτυχιακό
Képzés típusa
un doctorat
ένα διδακτορικό
Képzés típusa
une formation à temps plein
πλήρους απασχόλησης
Képzés típusa
une formation à temps partiel
μερικής απασχόλησης
Képzés típusa
une formation en ligne
εξ αποστάσεως
Képzés típusa
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Csereidőszak hossza
un semestre
ένα εξάμηνο
Csereidőszak hossza
une année académique
ένα ακαδημαϊκό έτος
Csereidőszak hossza
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Munkavállalás diákok részére
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Dokumentumok
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Egyetemre való jelentkezéskor
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Hivatalos ajánlat
Le logement est assuré par l'université ?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Szállás
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Gyakornoki időszak
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Comment fonctionne le système ______ ?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Érdeklődés a rendszerről
de crédits
πόντων
Rendszer típusa
de notation
βαθμολόγησης
Rendszer típusa
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Érdeklődés a tanítási stílusról
Y a-t-il ______ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Érdeklődés a tanítási stílusról
des cours magistraux
διαλέξεις
Óra típusa
des séminaires
σεμινάρια
Óra típusa
des travaux dirigés
προγράμματα εκμάθησης
Óra típusa
des conférences
συνέδρια
Óra típusa
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Vizsgaidőpontok
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Sportközpont felől való érdeklődés
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Kirándulások felől való érdeklődés
Quels programmes offrez-vous ?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Anyagi támogatás kérése
les frais d'inscription
δίδακτρα
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
les frais de subsistance
τα έξοδα διαβίωσής μου
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
la garde d'enfants
τη φροντίδα των παιδιών
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Quels types de bourse sont disponibles ?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Külföldi diploma elfogadtatása
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról