cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Beiratkozás
Je voudrais m'inscrire à _________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jelentkezés képzésre
une formation du premier cycle
bakalářské studium
Képzés típusa
une formation du second cycle
postgraduální studium
Képzés típusa
un doctorat
doktorské studium
Képzés típusa
une formation à temps plein
prezenční studium
Képzés típusa
une formation à temps partiel
kombinované studium
Képzés típusa
une formation en ligne
online
Képzés típusa
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Csereidőszak hossza
un semestre
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
une année académique
celý akademický rok
Csereidőszak hossza
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Munkavállalás diákok részére
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dokumentumok
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Egyetemre való jelentkezéskor
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Hivatalos ajánlat
Le logement est assuré par l'université ?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Szállás
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gyakornoki időszak
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Musím jako výměnný student platit školné?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Comment fonctionne le système ______ ?
Jaký je ____________ systém?
Érdeklődés a rendszerről
de crédits
kredity
Rendszer típusa
de notation
známkování
Rendszer típusa
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Y a-t-il ______ ?
Jsou tam _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
des cours magistraux
přednášky
Óra típusa
des séminaires
semináře
Óra típusa
des travaux dirigés
konsultace
Óra típusa
des conférences
konference
Óra típusa
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Kdy jsou zkoušky?
Vizsgaidőpontok
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Sportközpont felől való érdeklődés
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Pořádáte exkurze?
Kirándulások felől való érdeklődés
Quels programmes offrez-vous ?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Anyagi támogatás kérése
les frais d'inscription
školné
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
les frais de subsistance
životní náklady
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
la garde d'enfants
péče o dítě
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Quels types de bourse sont disponibles ?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Külföldi diploma elfogadtatása
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról