görög | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

I would like to enroll at a university.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Beiratkozás
I want to apply for _____________ course.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Jelentkezés képzésre
an undergraduate
ένα προπτυχιακό
Képzés típusa
a postgraduate
ένα μεταπτυχιακό
Képzés típusa
a PhD
ένα διδακτορικό
Képzés típusa
a full-time
πλήρους απασχόλησης
Képzés típusa
a part-time
μερικής απασχόλησης
Képzés típusa
an online
εξ αποστάσεως
Képzés típusa
I would like to study at your university for ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Csereidőszak hossza
a semester
ένα εξάμηνο
Csereidőszak hossza
an academic year
ένα ακαδημαϊκό έτος
Csereidőszak hossza
What are the work restrictions for students?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Munkavállalás diákok részére
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Dokumentumok
What are the entry requirements of the university?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Egyetemre való jelentkezéskor
Are you going to send me a formal offer?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Hivatalos ajánlat
Does the university guarantee accommodation as well?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Szállás
Does the course involve an internship as well?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Gyakornoki időszak
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
How can I track the progress of my application?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
What are the [language] language requirements?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
What is the ____________ system like?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Érdeklődés a rendszerről
credit
πόντων
Rendszer típusa
marking
βαθμολόγησης
Rendszer típusa
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
What is the teaching style like?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Érdeklődés a tanítási stílusról
Are there _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Érdeklődés a tanítási stílusról
lectures
διαλέξεις
Óra típusa
seminars
σεμινάρια
Óra típusa
tutorials
προγράμματα εκμάθησης
Óra típusa
conferences
συνέδρια
Óra típusa
What courses are offered by summer schools?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
When are the exams held?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Vizsgaidőpontok
Where can I find information about all the courses available?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Is there a university sports center?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Sportközpont felől való érdeklődés
How can I join student societies?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Diákegyesületekhez való csatlakozás
What are the estimated living costs in [city]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

What languages can I study at your school?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Is there a placement test to assess my level?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Do you have a detailed description of the course?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
What is the maximum number of students in a class?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Maximális résztvevők számának megkérdezése
What facilities are there in your school?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Do you also arrange excursions?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Kirándulások felől való érdeklődés
What programs do you offer?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

I am here to inquire about funding opportunities.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Which bodies can fund my studies?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
I need financial help for ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Anyagi támogatás kérése
tuition fees
δίδακτρα
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
my living expenses
τα έξοδα διαβίωσής μου
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
childcare
τη φροντίδα των παιδιών
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
What kinds of scholarships are available?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

I would like to validate my degree certificate in [country].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Külföldi diploma elfogadtatása
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Where can I get a certificate of equivalency?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról