német | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Wird die Unterstützung besteuert?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények