angol | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Is the allowance tax-free?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
What are the factors which determine how much I get?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Is the allowance taxable?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Which benefits will I receive?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Will the allowance affect other benefits?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Can I appeal against a decision?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
What shall I do if my circumstances change?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények