vietnámi | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
O subsídio é isento de impostos?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
O subsídio é tributável?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Quais benefícios vou receber?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
O subsídio afeta outros benefícios?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények