olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
L'indennità è esente da tasse?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Il sussidio è tassabile?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Jakie świadczenia dostanę?
Quali benefici riceverò?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények