vietnámi | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Is the allowance tax-free?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
What are the factors which determine how much I get?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Do I have to be related to the person I am caring for?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Is the allowance taxable?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Which benefits will I receive?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Will the allowance affect other benefits?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Can I appeal against a decision?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
What shall I do if my circumstances change?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények