olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Társadalombiztosítási szám
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Munkavállalási engedély
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Qual è il salario minimo?
Állami minimálbér
Tôi __________.
Sono ____________.
Foglalkoztatás
có việc làm
impiegato/a
Foglalkoztatás típusa
Không có việc làm
disoccupato/a
Foglalkoztatás típusa
doanh nhân
un imprenditore/un'imprenditrice
Foglalkoztatás típusa
tự làm chủ
un lavoratore autonomo
Foglalkoztatás típusa
thực tập sinh
uno/a stagista
Foglalkoztatás típusa
tình nguyện viên
un/una volontario/a
Foglalkoztatás típusa
tư vấn viên
un/a consulente
Foglalkoztatás típusa
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Szerződés típusának megérdeklődése
Tôi có hợp đồng _________.
Ho un contratto _________.
Szerződés típusa
toàn thời gian
a tempo pieno
Szerződés típusa
bán thời gian
part-time
Szerződés típusa
hạn định
a tempo determinato
Szerződés típusa
lâu dài
a tempo indeterminato
Szerződés típusa
thời vụ
stagionale
Szerződés típusa
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Quando viene versato lo stipendio?
Fizetésről való érdeklődés
Tôi muốn hỏi về___________.
Vorrei chiedere ___________.
Szabadnap kérése
nghỉ sinh đẻ
il congedo di maternità
Szabadság típusa
nghỉ làm cha
il congedo di paternità
Szabadság típusa
nghỉ ốm
il congedo per malattia
Szabadság típusa
ngày nghỉ
dei giorni liberi
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Adózással kapcsolatos információk kérése
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Bevételek jelentése
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Könyvelőtől való segítségkérés
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Adóbevallás határideje
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Büntetés
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
quanto mi verrà rimborsato
Adóbevallási lehetőség
tôi có nợ tiền thuế hay không
se devo pagare più tasse
Tax return option