angol | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Am I eligible to work in [country]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Do I need a social security number before I start working?
Társadalombiztosítási szám
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Do I need a work permit?
Munkavállalási engedély
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
What is the national minimum wage?
Állami minimálbér
Tôi __________.
I am ___________________ .
Foglalkoztatás
có việc làm
employed
Foglalkoztatás típusa
Không có việc làm
unemployed
Foglalkoztatás típusa
doanh nhân
an entrepreneur
Foglalkoztatás típusa
tự làm chủ
self-employed
Foglalkoztatás típusa
thực tập sinh
an intern
Foglalkoztatás típusa
tình nguyện viên
a volunteer
Foglalkoztatás típusa
tư vấn viên
a consultant
Foglalkoztatás típusa
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
I would like to register as a freelance professional.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
What type of employment contract do you have?
Szerződés típusának megérdeklődése
Tôi có hợp đồng _________.
I have a ______________ contract.
Szerződés típusa
toàn thời gian
full-time
Szerződés típusa
bán thời gian
part-time
Szerződés típusa
hạn định
fixed-term
Szerződés típusa
lâu dài
permanent
Szerződés típusa
thời vụ
seasonal
Szerződés típusa
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
When do I get my paycheck?
Fizetésről való érdeklődés
Tôi muốn hỏi về___________.
I would like to ask for _________.
Szabadnap kérése
nghỉ sinh đẻ
maternity leave
Szabadság típusa
nghỉ làm cha
paternity leave
Szabadság típusa
nghỉ ốm
sick leave
Szabadság típusa
ngày nghỉ
days off
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
I would like to have some information on taxation.
Adózással kapcsolatos információk kérése
Tôi muốn báo cáo thu nhập
I would like to report my earnings.
Bevételek jelentése
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Könyvelőtől való segítségkérés
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
When is the deadline to send my tax return?
Adóbevallás határideje
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Büntetés
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Who will let me know ______________ ?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
how much my refund is
Adóbevallási lehetőség
tôi có nợ tiền thuế hay không
if I owe more tax
Tax return option