thai | Kifejezések - Bevándorlás | Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés

Mi serĉas _______________ por lui.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Bérlési szándék kijelentése
ĉambron
ห้องพัก
Szállás típusa
apartamenton
แฟลต / ห้องชุด
Szállás típusa
studĉambron
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Szállás típusa
izolite starantan domon
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Szállás típusa
partizolite starantan domon
บ้านแฝด
Szállás típusa
vicdomon
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Szállás típusa
Kiom estas la monate lupago?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Bérleti díj felől való érdeklődés
Ĉu estas utilecoj inkludata?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
Kiom estas la deponejo?
เงินมัดจำคือเท่าไร
A letét felől való érdeklődés
Kiam mi povas veni por spektado?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Látogatás időpontja
La apartamento estas _____________.
ห้องชุด ________________
Bútorozott vagy bútorozatlan
meblita
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lakás állapota
nemeblita
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lakás állapota
Ĉu estas dombestoj permesataj?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
A lakás többi lakója felől való érdeklődés
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Az addigi villany/gázszámlák elkérése
Kiom longa estas la lizkontrakto?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Bérlet időtartama felől való érdeklődés
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
Kio renovigadoj estis faritaj?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Javítások felől való érdeklődés
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Bővebb információ kérése a bojlerről
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban
Ĉu estas parkadospaco?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Parkolóhely felől való érdeklődés
Ĉu iu iam murdis tie?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
Ĉu _____________ funkcias?
___________ ใช้งานได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
la dukto
ท่อประปา
Berendezés
la hejtado
เครื่องทำความร้อน
Berendezés
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Szolgáltatók felőli érdeklődés
Kie estas la termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Hőfokszabályzó megtekintése
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Lakhatás - Lakásvásárlás

Kiom da proponoj jam havis?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
Kial la vendistoj movas?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
Kiom longe la vendisto vivis tie?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
Kio inkluzivas en la vendo?
การขายรวมอะไรบ้าง
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat