thai | Kifejezések - Bevándorlás | Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés

I am looking for a _______________ to rent.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Bérlési szándék kijelentése
room
ห้องพัก
Szállás típusa
flat / apartment
แฟลต / ห้องชุด
Szállás típusa
studio flat / studio apartment
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Szállás típusa
detached house
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Szállás típusa
semi-detached house
บ้านแฝด
Szállás típusa
terraced house
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Szállás típusa
How much is the rent per month?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Bérleti díj felől való érdeklődés
Are utilities included?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
How much is the deposit?
เงินมัดจำคือเท่าไร
A letét felől való érdeklődés
When can I come for a viewing?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Látogatás időpontja
The apartment is ________________.
ห้องชุด ________________
Bútorozott vagy bútorozatlan
furnished
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lakás állapota
unfurnished
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lakás állapota
Are pets allowed?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
How can I switch the energy supplier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
How many other tenants are living in the apartment?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
A lakás többi lakója felől való érdeklődés
How many viewings has it had?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Az addigi villany/gázszámlák elkérése
How long is the lease?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Bérlet időtartama felől való érdeklődés
Have there been any neighbor disputes?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
What renovations have been done?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Javítások felől való érdeklődés
How old is the boiler and when was it last inspected?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Bővebb információ kérése a bojlerről
When was it last rewired?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
Who lives upstairs/downstairs/next door?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban
Is there a parking space included?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Parkolóhely felől való érdeklődés
Has anyone ever been murdered here?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
Does ___________ work?
___________ ใช้งานได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
the plumbing
ท่อประปา
Berendezés
the heating
เครื่องทำความร้อน
Berendezés
Is the landlord in charge of doing repairs?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
Where are the gas and electricity meters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
Who supplies the energy, broadband and home phone?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Szolgáltatók felőli érdeklődés
Where is the thermostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Hőfokszabályzó megtekintése
Can I see the gas safety certificate?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Lakhatás - Lakásvásárlás

How many offers has it had?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
How long has it been on the market?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
Why are the vendors moving?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
How long has the seller lived there?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
What's included in the sale?
การขายรวมอะไรบ้าง
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
Have there been any subsidence problems?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
Is it possible to find cheaper transferring?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
What is going to be built in this area in the future?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
Can you take the house off the market?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat