angol | Kifejezések - Bevándorlás | Kisállatok

Kisállatok - Kisállat külföldre szállítása

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Do I need an import license?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e importengedély
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Is there a quarantine period for [animal]?
Annak megkérdezése, hogy van-e kötelező karantén az állatnak
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Are there specific rules for importing non-native species?
Annak megkérdezése, hogy vannak-e speciális szabályok nem őshonos fajták behozatalára
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Behozatali feltételek
microchip
microchip
Behozatali követelmény
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
rabies vaccination (certificate)
Behozatali követelmény
hộ chiếu cho thú nuôi
pet passport
Behozatali követelmény
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
tapeworm treatment (certificate)
Behozatali követelmény
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Do I have to use an authorized carrier?
Annak megkérdezése, hogy hivatalos szállítót kell-e alkalmazni
Có những quy tắc nào cho __________?
What are the rules for ______________?
Szolgálati állatokkal kapcsolatos szabályok megérdeklődése
chó chỉ đường
guide dogs
Állat típusa
chó hỗ trợ
assistance dogs
Állat típusa
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Annak megkérdezése, mi szükséges a tanúsítvány megszerzéséhez