vietnámi | Kifejezések - Bevándorlás | Kisállatok

Kisállatok - Kisállat külföldre szállítása

Preciso de uma licença de importação?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e importengedély
Existe um período de quarentena para [animal]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Annak megkérdezése, hogy van-e kötelező karantén az állatnak
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Annak megkérdezése, hogy vannak-e speciális szabályok nem őshonos fajták behozatalára
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Behozatali feltételek
microchip
microchip
Behozatali követelmény
vacina contra raiva (certificado)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Behozatali követelmény
passaporte do animal
hộ chiếu cho thú nuôi
Behozatali követelmény
tratamento contra tênias (certificado)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Behozatali követelmény
Preciso usar um transportador autorizado?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Annak megkérdezése, hogy hivatalos szállítót kell-e alkalmazni
Quais são as regras para ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Szolgálati állatokkal kapcsolatos szabályok megérdeklődése
cães-guia
chó chỉ đường
Állat típusa
cães auxiliares
chó hỗ trợ
Állat típusa
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Annak megkérdezése, mi szükséges a tanúsítvány megszerzéséhez