svéd | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
När var ditt [dokument] utfärdat?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
När går din legitimation ut?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Dokumentum ellopásának bejelentése
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
ข้อมูลเป็นความลับ
Denna information är konfidentiell.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

คุณชื่ออะไร
Vad heter du?
Név
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Születés helye és ideje
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Var bor du?
Lakhely
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Vad är din adress?
Cím
สัญชาติของคุณคืออะไร
Vilken nationalitet tillhör du?
Állampolgárság
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
När anlände du till [landet]?
Országba való megérkezés időpontja
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kan du visa mig din legitimation?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Min civilstatus är __________.
Családi állapot megadása
โสด
singel
Családi állapot
แต่งงานแล้ว
gift
Családi állapot
แยกกันอยู่
separerad
Családi állapot
หย่าร้าง
skild
Családi állapot
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
sambo
Családi állapot
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
i ett partnerskap
Családi állapot
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ogift par
Családi állapot
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
i ett partnerskap
Családi állapot
เป็นม่าย
änka
Családi állapot
คุณมีบุตรไหม
Har du barn?
Gyerekek
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Városban való regisztrálás
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Vilka dokument ska jag ta med?
Szükséges dokumentumok
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kostar det något att registrera sig?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Jag vill registrera min bostad.
Lakóhelyregisztrálás
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Vad täcker sjukförsäkringen?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Patientavgifter
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Specialistkostnader
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostiska prov
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การผ่าตัด
Kirurgiska ingrepp
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psykiatrisk behandling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาฟัน
Tandbehandlingar
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาตา
Ögonbehandling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Varför begär du ett inresevisum?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Járműregisztrálás
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Är mitt körkort giltigt här?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
ฉันต้องการจอง __________
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
การทดสอบภาคทฤษฎี
teoriprov
Vizsga típusa
การทดสอบภาคปฏิบัติ
uppkörning
Vizsga típusa
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
ที่อยู่
adressen
Amit meg szeretne változtatni
ชื่อ
namnet
Amit meg szeretne változtatni
ภาพถ่าย
bilden
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Jogosítvány megújítása
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Jogosítvány pótlása
สูญหาย
borttappat
Probléma
ถูกขโมย
stulet
Probléma
ได้รับความเสียหาย
förstört
Probléma
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Állampolgárság igénylése
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
A szükséges nyelvi szint megléte
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Általános elméleti vizsga letétele
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Díjak
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Házastárs állampolgársága