spanyol | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
¿Cuándo caduca su DNI?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Mire van szükség a jelentkezéshez
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Me han robado el/la (documento).
Dokumentum ellopásának bejelentése
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Valaki más részére történő jelentkezés
ข้อมูลเป็นความลับ
La información es confidencial.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

คุณชื่ออะไร
¿Cómo se llama usted?
Név
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Születés helye és ideje
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
¿Dónde vive usted?
Lakhely
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
¿Cuál es su dirección?
Cím
สัญชาติของคุณคืออะไร
¿Cuál es su nacionalidad?
Állampolgárság
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
¿Cuándo llegó a (país)?
Országba való megérkezés időpontja
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
¿Me deja su DNI, por favor?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mi estado civil es ______________.
Családi állapot megadása
โสด
soltero/a
Családi állapot
แต่งงานแล้ว
casado/a
Családi állapot
แยกกันอยู่
separado/a
Családi állapot
หย่าร้าง
divorciado/a
Családi állapot
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
cohabitante
Családi állapot
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
en unión civil
Családi állapot
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
pareja de hecho
Családi állapot
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
pareja de hecho
Családi állapot
เป็นม่าย
viudo/a
Családi állapot
คุณมีบุตรไหม
¿Tiene usted hijos?
Gyerekek
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
¿Residen con usted personas a su cargo?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Me gustaría empadronarme.
Városban való regisztrálás
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
¿Qué documentos tengo que presentar?
Szükséges dokumentumok
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Vengo a registrar mi domicilio.
Lakóhelyregisztrálás
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
¿Necesito un seguro de salud privado?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
¿Qué cubre el seguro de salud?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Tasas hospitalarias
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Honorarios de médicos especialistas
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การทดสอบวินิจฉัย
Pruebas diagnósticas
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การผ่าตัด
Intervenciones quirúrjicas
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratamiento psiquiátrico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาฟัน
Tratamientos dentales
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาตา
Tratamientos oftalmológicos
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Me gustaría matricular mi vehículo.
Járműregisztrálás
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ideiglenes jogosítvány igénylése
ฉันต้องการจอง __________
Me gustaría inscribirme en ___________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
การทดสอบภาคทฤษฎี
el examen teórico
Vizsga típusa
การทดสอบภาคปฏิบัติ
el examen práctico
Vizsga típusa
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
ที่อยู่
la dirección
Amit meg szeretne változtatni
ชื่อ
el nombre
Amit meg szeretne változtatni
ภาพถ่าย
la fotografía
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Jogosítvány megújítása
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Jogosítvány pótlása
สูญหาย
lo he perdido
Probléma
ถูกขโมย
me lo han robado
Probléma
ได้รับความเสียหาย
se ha dañado
Probléma
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Állampolgárság igénylése
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
No tengo antecedentes penales.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
A szükséges nyelvi szint megléte
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Általános elméleti vizsga letétele
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Díjak
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Házastárs állampolgársága