orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Где я могу найти форму для ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Когда был выдан ваш документ?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Где был выдан ваш [документ] ?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Когда истекает срок вашего паспорта?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Какие документы мне нужно принести для_______?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Мой [документ] украли.
Dokumentum ellopásának bejelentése
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Я заполняю это заявление от лица______.
Valaki más részére történő jelentkezés
ข้อมูลเป็นความลับ
Информация конфиденциальна.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

คุณชื่ออะไร
Как вас зовут?
Név
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Születés helye és ideje
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Где вы живете?
Lakhely
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Каков ваш адрес?
Cím
สัญชาติของคุณคืออะไร
Какое у вас гражданство?
Állampolgárság
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Когда вы въехали в страну?
Országba való megérkezés időpontja
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Мое семейное положение -_______.
Családi állapot megadása
โสด
холост
Családi állapot
แต่งงานแล้ว
Женат/замужем
Családi állapot
แยกกันอยู่
Разведен/а
Családi állapot
หย่าร้าง
Разведен/а
Családi állapot
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
в сожительстве
Családi állapot
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
в гражданском браке
Családi állapot
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Не женатая пара
Családi állapot
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
в домашнем партнерстве
Családi állapot
เป็นม่าย
вдовец/вдова
Családi állapot
คุณมีบุตรไหม
У вас есть дети?
Gyerekek
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Városban való regisztrálás
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Какие документы мне нужно принести?
Szükséges dokumentumok
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Мне нужно платить за регистрацию?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Lakóhelyregisztrálás
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Мне нужна частная медицинская страховка?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Что покрывает медицинская страховка?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Больничные платы
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Платы специалистам
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การทดสอบวินิจฉัย
Диагностические проверки
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การผ่าตัด
Хирургические процедуры
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Психиатрическое лечение
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาฟัน
Лечение зубов
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาตา
Офтальмологическое лечение
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Как я могу продлить мою визу?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Почему мое заявление на визу отклонено?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Мне нужно менять номер своей машины?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Járműregisztrálás
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Мои водительские права здесь действуют?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
ฉันต้องการจอง __________
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
การทดสอบภาคทฤษฎี
Теоретический тест
Vizsga típusa
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Тест на вождение
Vizsga típusa
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
ที่อยู่
адрес
Amit meg szeretne változtatni
ชื่อ
имя
Amit meg szeretne változtatni
ภาพถ่าย
фотография
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jogosítvány megújítása
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jogosítvány pótlása
สูญหาย
потеряно
Probléma
ถูกขโมย
украдено
Probléma
ได้รับความเสียหาย
повреждено
Probléma
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Állampolgárság igénylése
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
У меня нет судимостей
Nyilatkozás büntetlen előéletről
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
A szükséges nyelvi szint megléte
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Általános elméleti vizsga letétele
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Díjak
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Házastárs állampolgársága